Vigtig for velfærden

Den 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift som en selvejende institution under ATP Koncernen. Siden har Udbetaling Danmark udviklet sig til en central aktør i det danske velfærdssamfund og skabt en række veldokumenterede resultater.

To ud
af tre

udbetalte velfærdskroner kommer fra Udbetaling Danmark

To ud af tre udbetalte velfærdskroner kommer fra Udbetaling Danmark, og knapt halvdelen af landets borgere i alle aldre har gavn af ydelser fra Udbetaling Danmark. Det er bl.a. folkepensionister og de mange familier, som får boligstøtte, børnepenge og barselsdagpenge.

Udbetaling Danmark skal sikre løsninger, der gør det nemt og trygt at være borger, samtidig med at en effektiv drift frigør penge i staten og kommunerne til andre velfærdsopgaver.

Den politiske ambition

Målet var, at Udbetaling Danmark efter tre år skulle sikre en årlig besparelse på

300

millioner kroner

En politisk aftale om at samle kommunale udbetalingsopgaver i en ny, central myndighed blev starten på Udbetaling Danmark. Med mål om store besparelser for kommunerne begyndte Udbetaling Danmark i oktober 2012 opgaveløsningen fra fem nye centre.

Læs mere om den politiske ambition

Udbetaling Danmark er resultatet af en politisk aftale om at samle en række kommunale udbetalingsopgaver i en ny, central myndighed. Formålet var at effektivisere administrationen, sikre ensartet sagsbehandling og understøtte retssikkerhed for borgerne.

ATP indviede den 1. oktober 2012 fem nye centre til opgaverne. Målet var, at Udbetaling Danmark efter tre år skulle sikre en årlig besparelse på 300 mio. kr., svarende til en besparelse på 33 pct. i forhold til, da opgaverne lå i kommunerne. Hertil skulle Udbetaling Danmark hente en besparelse på minimum 25 pct. gennem konkurrenceudsættelse af it-systemerne. De økonomiske gevinster skulle tilfalde kommunerne.

I 2021 nåede Udbetaling Danmark en årlig besparelse på ca. 700 mio. kr. i forhold til den oprindelige baseline. Det svarer til en samlet besparelse på 30 pct. i forhold til omkostningsniveauet før etableringen af Udbetaling Danmark.

Med politiske ønsker om at udnytte Udbetaling Danmarks potentialer for velfærdssamfundet er det løbende besluttet at lægge flere kommunale og statslige udbetalings- og serviceopgaver hos myndigheden.

12

milliarder

kroner udbetalt i
barselsdagpenge hvert år

Fokus på nye teknologier

Udbetaling Danmark stræber efter at være på forkant med digital borgerservice ved at udvikle stærke it-løsninger og anvende ny teknologi.

Læs mere om fokus på nye teknologier

Udbetaling Danmark samarbejder med den øvrige offentlige sektor om at udvikle en digital administration, der er enkel for borgerne og skaber sammenhængende borgerrejser, som er nemme at finde rundt i. Ikke mindst borgernes selvbetjening skal være intuitiv, enkel og trække på nødvendige oplysninger fra andre myndigheder.

Udbetaling Danmark er Danmarks største datadrevne myndighed og har derfor de bedste forudsætninger for at anvende avancerede teknologier. Udbetaling Danmark stræber derfor efter at være opdateret med, hvordan ny, digital teknologi kan hjælpe med at skabe bedre oplevelser for borgerne i mødet med den offentlige sektor. Udbetaling Danmark bruger fx robotter, sprogteknologi og kunstig intelligens til at målrette og forenkle dialogen med borgeren.

16

milliarder

kroner udbetalt i
boligstøtte hvert år

Det skal være nemt for borgeren

Det er væsentligt for Udbetaling Danmark at gøre borgerrejsen gennem systemet så nem som muligt. Det betyder, at der hele tiden udvikles på servicen med borgeren som omdrejningspunkt.

Læs mere om det skal være nemt for borgeren

Som borger i det offentlige system kan man være udfordret, når man skal overskue regler og praksis for de ydelser, man modtager. Udbetaling Danmark arbejder for, at borgerne skal have det så let som muligt, hvad enten det handler om vejledning og selvbetjening på borger.dk, breve, telefonisk betjening eller sagsbehandling generelt.

Når der udvikles på servicen, tages der udgangspunkt i borgernes situation. Der er samtidig fokus på genbrug af data, så sagsbehandlingen kan automatiseres mest muligt, og der kan skabes brugervenlige og effektive selvbetjeningsløsninger.

Fokus er også på de borgere, der ikke er på hjemmebane i det digitale, eller som har andre udfordringer, som gør det svært at klare sig selv. Ambitionen er, at alle, uanset livssituation, skal have en sammenhængende borgeroplevelse. Et tæt samarbejde med kommuner og danske NGO’er, der repræsenterer udsatte borgere, har høj prioritet, når der skal findes løsninger.

Udbetaling Danmark måler årligt på borgernes tilfredshed og tillid. I 2021 svarede 95 pct. af de adspurgte, at de havde tillid til Udbetaling Danmark.

ATP som administrator

Udbetaling Danmark er en selvejende institution, som drives af ATP-koncernen. Det betyder, at det i praksis er ATP, der udfører opgaverne og er arbejdsgiver for de ledere og medarbejdere, der arbejder med Udbetaling Danmarks opgaver.

ATP og Udbetaling Danmark arbejder på omkostningsdækket basis for kommunerne og staten. Det betyder, at der ikke tjenes penge på opgaverne.

Bestyrelsen

Udbetaling Danmark har sin egen bestyrelse, hvor medlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra KL og staten. Beskæftigelsesministeren har også ansvaret for tilsyn.

Så meget har vi sparet i 2021

Et beløb, der kan bruges på andre ting i vores velfærdssamfund

Vores
opgaver

 • Tidlig Pension
 • Folkepension
 • Seniorpension
 • Delpension
 • Førtidspension
 • International pension
 • Boligstøtte
 • Begravelseshjælp
 • Barselsdagpenge
 • Efterlevelseshjælp
 • Fleksydelse
 • Studiegæld
 • Seniorpræmie
 • Familieydelser
 • Sygedagpengeforsikring
 • Tjenestemandspension
 • Statslige tilskud, lån og garantier
 • International sygesikring
 • International social sikring
 • Den Fælles Dataenhed

15

milliarder

kroner udbetalt i børne-
og ungeydelser hvert år

Strategiske målsætninger 2020-2025

Vi gør det nemt at være borger

Borgerne skal opleve enkle, effektive og sammenhængende borgerrejser.

Vi er omkostningseffektive

Opdragsgiverne skal opleve balanceret og effektiv administration, der bliver leveret til den rigtige pris til gavn for den offentlige sektor.

Vi forebygger fejl

Borgere, virksomheder og opdragsgivere skal opleve, at vi afgør og udbetaler korrekt i sagsbehandlingen, og at vi forebygger snyd.

Vi skaber innovative løsninger

Den offentlige sektor skal opleve, at vi udvikler bedre og mere effektive administrative løsninger til fælles nytte.

Vi gør os fortjent til omverdenenstillid

Kunder og samarbejdspartnere skal opleve en ansvarsfuld myndighedsvaretagelse

Historien og resultaterne

2010

Politiske forhandlinger

Udbetaling Danmark etableres efter aftale mellem KL og regeringen i økonomiaftalen for 2011. Aftalen udmøntes i lov om etablering af den selvejende institution, Udbetaling Danmark.
ATP starter etableringsarbejdet, som også består i at etablere fem centre – ét i hver region af landet.

2012

Udbetaling Danmark åbner

Den 1. oktober åbner fem nye sagsbehandlingscentre. Medarbejderne kommer primært fra kommunerne, hvorfra de er fulgt med opgaverne. Udbetaling Danmark udbetaler familieydelser første gang ultimo oktober og barselsdagpenge ultimo december.

2013

Alle opgaver i hus

1. marts starter udbetalinger af folke- og førtidspension samt boligstøtte. Den 1. juni følger desuden statslige opgaver fra det tidligere Pensionsstyrelsen.

2014

På vej mod nye it-systemer

Udbetaling Danmark bringer det første it-fagsystem i udbud og markerer starten på det femårige konkurrenceudsættelsesprogram (KUP), som skal sikre it-besparelser på op til 30 pct.

2015

Gevinstrealisering og flere kommunale opgaver

Udbetaling Danmark realiserer den oprindelige business case om en årlig besparelse på knapt 300 mio. kr. Udbetaling Danmark får ansvar for etableringen af Den Fælles Dataenhed samt en række nye områder, bl.a. det blå EU-sygesikringskort, flexydelse og begravelseshjælp.

2016

Opgaver fra Statens Administration

Som led i den statslige udflytningsdagsorden får Udbetaling Danmark overdraget en række opgaver fra Statens Administration, bl.a. SU-lån, tjenestemandspension og en række statslige tilskudsordninger.

2019

Vigtigt it-punktum

Med det sidste nye it-fagsystem til udbetaling af pension bliver der sat punktum for det fem år lange konkurrenceudsættelseprogram (KUP).

2021

Arne-pensionen kommer

Udbetaling Danmark søsætter tidlig pension, populært kaldet ”Arne-pension”. Samme år hjælper Udbetaling Danmark staten med smitteopsporing under Covid-pandemien. 2021 er også året, hvor en evaluering viser, at Udbetaling Danmark har levet op til målet om en årlig besparelse på cirka 700 mio. kr. Det svarer til, at opgaverne løses 30 pct. billigere end før etableringen af Udbetaling Danmark.

2022

10 år med Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark og ATP fejrer 10-års jubilæum på deres fem lokationer.
Samme år implementerer vi "øremærket barsel til fædre", som skal understøtte ligestillingen mellem forældre.

Årlige udbetalinger

146

milliarder

kroner udbetalt i
folkepension hvert år

Fem arbejdspladser i Danmark

Sagsbehandling, kundeservice og udvikling løses fra fem arbejdspladser i landet.